/  Opdater siden

Vidensfolk.dk
Forespørgsel nr.: 10004

TITEL:  Konsulent til ISO 9001 certificering
Status:  Lukket for bestilling af kontaktoplysninger.
Svarfrist:  13-08-2010 
Oprettet:  07-07-2010 

FORMIDLINGSFORM
Anonymiseret Udbud

FRA
Virksomhed der søger videnservice leverandør:
- Virksomheden er en del af en stor dansk international koncern. Den udvikler, fremstiller, sælger og installerer tekniske anlæg i en branche i udvikling.

POTENTIALE
Mulighed for efterfølgende opgaver/projekter:
- Levering af interne audits og sparring kan komme på tale efter certificeringen.

VIDENSFOLK TYPER
Professionelle virksomheder og freelancere

TITEL
Konsulent til ISO 9001 certificering


FORMÅL
Opgavens formål er, at yde virksomheden konsulentbistand til at opnå ISO 9001 certificering. Det forventes, at konsulenten i samarbejde med virksomheden sikrer, at en certificering opnås senest i januar 2011.

BAGGRUND
Virksomheden har en stærk markedsposition og ønsker at blive certificeret iht. ISO 9001, bl.a. på baggrund af krav fra nye vækstmarkeder.
Organisationen er professionaliseret over de seneste 2-3 år, ligesom produktionen også er blevet automatiseret.
Der er ikke etableret systematisk kvalitetssikring i dag, men virksomheden er underlagt fabriksinspektion i forbindelse med opretholdelse af en branchespecifik produktmærkningsordning.
Virksomheden har udarbejdet en komplet, men groft bearbejdet kvalitetshåndbog. Denne skal gennemgås og færdiggøres på et mere praktisk plan, end systemet oprindeligt var lagt ud til.

SPECIFIKATIONER
Det forventes, at konsulenten kan udpege områder i håndbogen og komme med input til områder, som skal forbedres, før en ISO 9001 certificering kan opnås.
Ydelserne forventes at bestå af rådgivning, og i et vist omfang praktisk assistance, til færdigudvikling og implementering af påbegyndt ISO 9001 kvalitetsstyringssystem.
Konsulenten skal levere praktiske systemrelaterede redskaber, som umiddelbart kan tilpasses og implementeres i virksomheden (herunder redskaber til dokumentstyring, interne audits, afvigelsesbehandling og korrigerende / forebyggende handlinger).

SUCCESKRITERIER
ISO 9001 certificering uden væsentlige anmærkninger ved udgangen af 2010.
Konsulenten skal have en praktisk tilgang til industriel kvalitetsstyring og systemet skal være praktisk anvendeligt, således at det kan blive implementeret og certificeret ved udgangen af 2010.
Konsulenten skal endvidere kunne danne sig et overblik og bistå den interne projektleder med fastlæggelse af projektplan og fokusområder, samt være en solid støtte / sparringspartner i projektperioden, for derved at medvirke til at nå den relativt korte deadline.

BARRIERER
Der er brug for at revitalisere kvalitetsprojektet. Denne proces er allerede i gang, men konsulenten skal, med sin erfaring og gennemslagskraft, samt praktiske tilgang til opgaven, medvirke hertil.
Der er travlhed i virksomheden, hvorfor det er vigtigt, at konsulenten kan formå at hjælpe virksomheden med (også) at holde fokus på kvalitetsprojektets mål.

STARTDATO
September 2010

SLUTDATO
November / December 2010 (evt. ind i januar 2011))

RESSOURCEBEHOV
Det anslås, at konsulenten skal være på virksomheden 2-4 dage i måneden i projektperioden.

SVARFRIST
1 måned før opgavens startdato

ARBEJDSSTED
Hos kunden (Nordjylland)

KOMPETENCER
Konsulenten skal have god paratviden om ISO 9001 samt praktisk anvendelige metoder i værktøjskassen.
Endvidere solid erfaring med ISO 9001 certificeringsprojekter i industrivirksomheder.

SPROG
Dansk

BUDGETPRIS
Ikke fastlagt

AFREGNINGSFORM
Underordnet / Ikke vigtigt
 

 
Hvis du vil vide mere om kunden og opgaven, kan du ringe til formidlingskonsulent Erik Nielsen, tlf. 75954446.


 

Klik på knappen nederst på siden, hvis du vil byde på opgaven.
Hvis der ikke er en knap, er opgaven lukket for yderligere bud.

Formidlingshonorar for opgaven
Det er kun den leverandør der vinder opgaven, som skal betale honoraret:

kr. 8.000 + moms, hvilket svarer til 8-12% af den forventede omsætning på opgaven. Heri er ikke medregnet eventuel fremtidig omsætning på følgeopgaver, som Videnfolk.dk ikke har nogen andel i.
 - Formidlingshonoraret forfalder til betaling når leverandøren har indgået aftale med kunden. 
 - Betalingen skal ske i 2 lige store månedlige rater, første gang senest 2 måneder efter den dato kundeaftalen er indgået. Betalingsfrist vil fremgå af vores faktura(er).

Formidlingsaftale med vidensfolk.dk
Når du bestiller kontaktoplysninger hos vidensfolk.dk, tiltræder du / din virksomhed samtidig nærværende aftale mellem leverandøren (dig/din virksomhed) og vidensfolk.dk (Manator Aps). Aftalen omfatter følgende:

 - Formidling foretages kun for videnservice virksomheder, som er registreret i vidensfolk.dk's leverandørregister. Oprettelse i registeret kan ske efter indsendelse af bestilling af kontaktoplysningerne, som da først effektueres, når leverandøroprettelsen er modtaget og godkendt af vidensfolk.dk.
 - Hvis kunden udvælger dig / din virksomhed som en af de maks. 3 leverandører der inviteres til endelig tilbudsgivning, så etablerer vidensfolk.dk direkte kontakt til kunden. Kontaktoplysningerne leveres via e-mail. Kunden kan også forbeholde sig ret til, kun selv at etablere kontakt til bydende leverandører.
 - Når kontakten er etableret, skal du / din virksomhed selv forestå direkte salg, evt. yderligere specificering af opgaven hhv. afgive endeligt tilbud til kunden for at vinde opgaven.
 - Formidlede opgave- og kontaktoplysninger må ikke videregives til 3.-mand.
 - Hvis du / din virksomhed indgår aftale med kunden om at løse den formidlede opgave (dvs. dække kundens grundlæggende behov som defineret i dennes forespørgsel), så skal du / din virksomhed oplyse vidensfolk.dk om dato for indgåelse af aftale med kunden. Endvidere
forfalder formidlingshonoraret til betaling, som angivet herover. Vidensfolk.dk's faktura(er) leveres elektronisk via e-mail.
 - Hvis din virksomhed får tildelt opgaven af kunden før budfristen er udløbet, forpligtes din virksomhed til straks at oplyse vidensfolk.dk herom, så vi kan lukke for yderligere kontaktformidling.
 - Vidensfolk.dk har med denne aftale ikke krav på nogen andel af leverandørens eventuelle omsætning på kunden, med mindre en ny opgave igen formidles gennem os.
 - I øvrigt gælder Betingelser og etiske retningslinjer ved anvendelse af formidlingstjenesten vidensfolk.dk.

 

 
  Lukket for bestilling af kontaktoplysninger.

© Manator Aps - Herthavej 7, DK-7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |

   /  Gå til Vidensfolk.dk