Vidensfolk.dk - formidling af videnservicevidensfolk.dk  
formidling af videnservice

Med Vidensfolk.dk kan købere og leverandører   
af videnservice, let og effektivt, komme   
i kontakt med hinanden om løsning   
af konkrete opgaver   
 
  Søg løsninger og leverandører Få kunder og opgaver Om vidensfolk.dk Nyheder  Kontakt os
> Om vidensfolk.dk 
> Nyheder / RSS-feed / Blog  
> Betingelser og etiske retningslinjer
> Links & Ressourcer 
> Samarbejdspartnere  
> Referencer  
> Kontakt os
BACK Start > Om os > Betingelser og etiske retningslinjer

Udskriv

Betingelser og etiske retningslinjer ved anvendelse af formidlingstjenesten Vidensfolk.dk

Potentielle købere af videnservice, som indsender en opgave til vidensfolk.dk, benævnes "kunden". Bydere, som indsender løsningsforslag på kunders forespørgsler eller reagerer på opgaver i udbud, benævnes "leverandøren".

Læs betingelser for 
 - kunder

 - leverandører
og 
 - fælles betingelser
.

Betingelser for kunden
Kunden accepterer nedenstående betingelser ved indsendelse af en opgave til Vidensfolk.dk:

Det er gratis for kunden at indsende en opgave til Vidensfolk.dk samt at opnå løsninger som leveres af professionelle videnservice virksomheder og freelancere. Dog vil kunden blive faktureret et forud aftalt honorar i følgende tilfælde:
 - hvis kunden ønsker at annoncere sin opgave som åbent udbud via Vidensfolk.dk, dvs. inklusiv kundens kontaktoplysninger,
 - hvis kunden køber vores 'Udvidede service',
 - hvis kunden benytter en eller flere af os formidlede ikke-professionelle vidensfolk (dvs. studerende, forskere eller jobsøgende) til at løse opgaven helt eller delvist. Der faktureres et mindre formidlingshonorar, som fastsættes inden opgaven annonceres. 
 - hvis Vidensfolk.dk skal fungere som bemandingsbureau eller konsulentvirksomhed.

Kunden kan fra start eller undervejs i søgeprocessen ønske, at Vidensfolk.dk skal levere de efterspurgte videnservice ydelser og derved ikke blot fungere som formidlingstjeneste, men som bemandingsbureau eller konsulentvirksomhed. I disse tilfælde afklarer, specificerer, bemander og løser Vidensfolk.dk (Manator Aps) opgaven i aftalt omfang ved hjælp af underleverandører, der findes via Vidensfolk.dk's almindelige formidlingstjeneste. Vidensfolk.dk indgår særskilt aftale med både kunden og udvalgte underleverandør(er) om opgaven/projektet, løsningen og betalingen herfor. Sådanne specifikke aftaler vil helt eller delvist træde i stedet for relevante elementer af nærværende betingelser.


Vidensfolk.dk behandler alle opgaver manuelt
for at kvalitetssikre og optimere køberens søgeproces. Hvis der er uklarheder eller mangler i en opgavebeskrivelse, vil Vidensfolk.dk kontakte opgavestilleren og sikre afklaring af nødvendige oplysninger, inden opgaven udgives til potentielle leverandører.

Kunden tillader at opgaven publiceres på Vidensfolk.dk samt at den udsendes til leverandører med profiler der matcher behovene i opgavebeskrivelsen. 

Kunden kan i opgavebeskrivelsen/udbuddet definere begrænsninger i kontaktformidlingen, herunder, at kunden ønsker budgetpris/-tilbud og/eller at kunden selv vil tage kontakt til bydende leverandører.

Ved opgaver der sættes i åbent udbud via Vidensfolk.dk, modtager kunden direkte henvendelse fra interesserede leverandører, udenfor Vidensfolk.dk's kontrol. 

Ved opgaver der sættes i anonymiseret udbud eller udsendes som forespørgsel modtager kunden ved svarfristens udløb alle indkomne bud/løsningsforslag i anonymiseret form, inkl. den enkelte leverandørs frit formulerede motivation/salgsargumentation (udbud) hhv. detaljerede løsningsforslag (forespørgsel). 
- Bud/løsningsforslag på dette stadie er ikke bindende for nogen parter, heller ikke leverandørers eventuelle tilbudspriser som kan afgives, hvis kunden i opgavebeskrivelsen/udbuddet har ønsket at få tilbud, alene på baggrund af opgavebeskrivelsen/udbuddet.
- Kunden udvælger op til 3 bud/løsningsforslag og Vidensfolk.dk etablerer gensidig kontakt mellem kunden og de udvalgte leverandører. 
- Hvis Vidensfolk.dk kun har modtaget 3 bud/løsningsforslag eller derunder, modtager kunden ved svarfristens udløb også de bydende leverandørers kontaktoplysninger og leverandørerne modtager kundens kontaktoplysninger.

Kunden forpligter sig til, straks ved aftaleindgåelse, at oplyse Vidensfolk.dk om datoen for indgåelse af aftale samt navnet på den eller de vindende leverandører. Information herom skal sendes med e-mail til  formidling@vidensfolk.dk

Endvidere gælder nedenstående fælles og gensidige betingelser
 
Betingelser for leverandøren
Leverandøren accepterer nedenstående betingelser ved indsendelse af oprettelsesformularen på Vidensfolk.dk: 

Det er gratis at være registreret som videnservice leverandør i formidlingstjenestens leverandørregister samt at modtage og svare på kundeforespørgsler og opgaver i simpelt udbud. 

Vidensfolk.dk behandler manuelt leverandørers anmodning om registrering i leverandørregisteret. Når anmodningen er godkendt af Vidensfolk.dk, sendes en "Leverandørregistrering"-mail til den oplyste e-mailadresse. Mailen indeholder alle oplysninger i leverandørens profil.

Leverandører kan til enhver tid bede om ændring af sine profiloplysninger i Vidensfolk.dk's leverandørregister og kan til enhver tid (uden varsel) bede om at blive slettet fra leverandørregisteret. Ændringsmeddelelse og ønske om sletning skal ske ved at e-maile seneste "Leverandørregistrering"-mail fra Vidensfolk.dk til formidling@vidensfolk.dk. I e-mailen beskrives ændringen i de pågældende felter hhv. ønske om sletning fra registeret.

Det koster professionelle videnservice virksomheder et lille formidlingshonorar, når denne som leverandør indgår aftale med en kunde om en opgave som er formidlet gennem Vidensfolk.dk.
- Honorarets størrelse afhænger af forventet kontraktsum for en opgave og fastsættes af Vidensfolk.dk som et fast beløb der fremgår af opgavens annoncering via Vidensfolk.dk.
- Honorarets betaling kan deles op i flere rater, afhængigt af opgavens omfang og udstrækning, således at leverandøren kan have balance i opgavens økonomi.
- En leverandør kan kun fritages for betaling af formidlingshonorar for en vunden opgave, såfremt det kan dokumenteres, at leverandøren forud for opgavens annoncering via Vidensfolk.dk, har haft dialog med kunden om løsning af den pågældende opgave.

Offentlige udbud og annonceringspligtige opgaver koster et direkte kontakthonorar (i stedet for ovennævnte). Honoraret udgør maks. kr. 500 + moms og forfalder til betaling uanset, om leverandøren vinder den givne opgave.

Det er gratis for studerende, forskere og jobsøgende som er registreret i Vidensfolk.dk's leverandørnetværk, at blive formidlet til en opgavestillende virksomhed. Dette er aktuelt, når køber-virksomheden aktivt ønsker at søge løsningsmuligheder blandt både videnservice virksomheder og ikke-professionelle vidensfolk.

Leverandøren forpligter sig til, straks ved indgåelse af aftale med en kunde som er formidlet gennem Vidensfolk.dk, at oplyse os om datoen for indgåelse af aftalen. Information herom skal sendes med e-mail til  formidling@vidensfolk.dk

Leverandøren tillader Vidensfolk.dk at videresende dennes bud/løsningsforslag i anonymiseret form til kunden som har indgivet den pågældende opgave. Leverandøren tillader endvidere Vidensfolk.dk at etablere gensidig kontakt mellem leverandøren og en kunde som anmoder om kontakt på baggrund af leverandørens specifikke bud/løsningsforslag. 

Leverandøren kan fungere som underleverandør til Vidensfolk.dk, når en kunde ønsker, at Vidensfolk.dk skal levere de efterspurgte videnservice ydelser og derved ikke blot fungere som formidlingstjeneste, men som bemandingsbureau eller konsulentvirksomhed. I disse tilfælde afklarer, specificerer, bemander og løser Vidensfolk.dk (Manator Aps) opgaven i aftalt omfang ved hjælp af underleverandører, der findes via Vidensfolk.dk's almindelige formidlingstjeneste. Vidensfolk.dk indgår særskilt aftale med både kunden og udvalgte underleverandør(er) om opgaven/projektet, løsningen og betalingen herfor. Sådanne specifikke aftaler vil helt eller delvist træde i stedet for relevante elementer af nærværende betingelser.

Leverandører kan indsende kunde leads (henvisninger) til Vidensfolk.dk via lead-formularen på vidensfolk.dk eller via e-mail. Hvis et sådant lead resulterer i en aftale mellem kunden og en leverandør som formidles gennem os, får afsenderen af det først modtagne lead 25% (ex. moms) af vort honorar vedr. den specifikke formidling, dog kun såfremt afsenderen er registreret som videnservice leverandør i vores formidlingstjeneste. 
 - Hvis kunden selv benytter Vidensfolk.dk til den pågældende opgave inden vi har kontaktet ham på baggrund af et lead, bortfalder udbetalingen af evt. lead-honorar. 

Vidensfolk.dk forbeholder sig retten til at slette leverandøren fra formidlingstjenestens leverandørregister. Dette kan f.eks. ske, hvis nærværende betingelser og etiske retningslinjer ikke efterkommes af leverandøren.

Endvidere gælder nedenstående etiske retningslinjer samt fælles og gensidige betingelser.


Etiske retningslinjer for leverandører
Leverandører der lader sig registrere i vort leverandørregister erklærer ved indsendelse af oprettelsesformularen på Vidensfolk.dk: 

 - at de angivne leverandøroplysninger er korrekte, 
 - at de angivne kompetencer og ydelser kan leveres professionelt og effektivt af leverandøren,
 - at leverandøren kun byder ind på kundeforespørgsler og udbudte opgaver, som denne reelt både er i stand til og har til hensigt at påtage sig løsning af,
 - at leverandøren kun indgår aftaler med kunder, såfremt de specifikke løsninger, kompetencer og ressourcebehov reelt kan leveres på en måde der tjener kundens formål samt på en af kunden accepteret måde,
 - at aftaler med kunder om løsning af opgaver/projekter dokumenteres, f.eks. i form af en kontrakt eller en ordrebekræftelse, samt at dette skriftlige aftalegrundlag opdateres hvis opgaven f.eks. ændrer karakter eller omfang,
 - at evt. brug af underleverandører indgår i aftalen med kunden, 
 - at underligge sig ubetinget tavshedspligt omkring kunders forhold, herunder at leverandøren ikke videregiver kundeforespørgsler eller udbudte opgaver til tredjepart, efter at have modtaget oplysninger om den pågældende kundes identitet, 
 - at leverandøren i øvrigt udviser god etik, som minimum svarende til kutyme på området.  
 
Fælles og gensidige betingelser for kunder og leverandører

Vidensfolk.dk's formidlingstjeneste
involverer sig ikke i den konkrete tilbuds- og forhandlingsfase, som alene foregår mellem kunden og de leverandører der udvælges til endelig tilbudsgivning. Vidensfolk.dk har ikke fuldmagt til at afgive tilbud eller indgå aftaler på leverandørernes vegne. 

Kunden kan fra start eller undervejs i sin søgeprocessen ønske, at Vidensfolk.dk skal levere de efterspurgte videnservice ydelser og derved ikke blot fungere som formidlingstjeneste, men som bemandingsbureau eller konsulentvirksomhed. I disse tilfælde indgår Vidensfolk.dk særskilt aftale med både kunden og udvalgte underleverandør(er). Sådanne specifikke aftaler vil helt eller delvist træde i stedet for relevante elementer af nærværende betingelser.

Vidensfolk.dk tillades at kontakte kunden med henblik på opfølgning på formidlingsprocessens og selve opgavens/projektets status samt leverandørens præstationer.

Kundens forespørgsel hhv. udbudte opgave, leverandørers løsningsforslag og andre informationer behandles fortroligt. Informationerne transmitteres via internettet til Vidensfolk.dk's database samt til/fra vore e-mail adresser samt specifikke (validerede) e-mail adresser hos kunder og leverandører.

Vidensfolk.dk (Manator ApS) kan ikke drages til ansvar for noget tab som følge af fejl eller mangler i informationerne i vores service eller ved nedbrud, fejl eller lignende på servere, internettet eller andre force majeure situationer.

Vidensfolk.dk (Manator ApS) har intet ansvar vedr. formidlede leverandørers leverancer til kunder og kan som sådan ikke gøres ansvarlig for fejl eller mangler eller gøres erstatningspligtig for noget direkte eller indirekte tab forårsaget af leverandøren eller kunden. 
I de tilfælde, hvor Vidensfolk.dk fungerer som leverandør, reguleres ansvar m.v. i
særskilt aftale med både kunden og udvalgte underleverandør(er).

Nærværende betingelser
er til enhver tid gældende og kan uden videre ændres af Vidensfolk.dk (Manator Aps). Meddelelse om ændringer gives under bloggen på Vidensfolk.dk's nyhedsside.
 
 Opdateret: 27-10-2011

Udskriv

Nyhedsbrev >>

Vidensfolk.dk er en professionel formidlingstjeneste, der gør både kunder og leverandører glade ...!

 

|  Opdateret: 25-02-2011   © Manator Aps - Herthavej 7, DK-7000 Fredericia - Tlf.: 75 95 44 46 - Mail: info@manator.dk  |

 

Produktblad for leverandørerFå kunder og opgaver

Sælg videnservice
>
Bliv registreret

Vidensfolk.dk
 
Kunder får løsninger og leverandører får kunder! 
>
Om Vidensfolk.dk
 
Bookmark and Share

  Tilmeld nyhedsbrev
Opgaver

Sparringspartner / konsulent til opbygning af forhandlernetværk (lukket)
EMAS miljøredegørelse (lukket)
Konsulent til tilbudsskrivning mv. i stor installationsvirksomhed (sikkerhed, byggeri) (lukket)
Certificering efter DS/EN 1090 (lukket)
Omlægning af fødevareproduktion til medical device produktion (lukket)
Kvalitetskonsulent, foderstof (lukket)
World Class Manufacturing (lukket)
ISO 9001 certificering (lukket)
Formidlingsekspert (lukket)
Virksomhedsopstart - energiselskab (lukket)
Bogholder (lukket)
Kvalitetschef på deltid til virksomhed i trekantområdet (lukket)
Oversættelse dansk til svensk (lukket)
Eksempel på opgavebeskrivelse (lukket)
ISO 9000 med PED certificering (lukket)
Hjælp til Kvalitetsstyrings-system ISO 9001 (lukket)
Deltids kvalitetskoordinator (lukket)
Kina strategi (lukket)
Freelance bogholder (lukket)